Bryn Mawr Classical Review 96.12.7


Anagnostika: new publications in Greece.


In an occasional series of notices:

  • Vasilakis, A. S., O xruso/s kai o arguro/s sth Krh/th kata/ thn Prw/imh Peri/odo tou Xalkou/, Hera/kleio: Bikelai/a Bibliothh/kh, 1996. Pp. 242 (with English summary).
  • Keramika/ Ergasth/ria sthn Krh/th apo/ thn arxaio/thta ws sh/mera. Praktika/ hmeri/das, Margari/tes, 30 Sept. 1995, Re/thumno: Istorikh/ Laografikh/ Etairei/a Rethu/mnhs, 1996. Pp. 198.
  • Gopha, Maria Pantelidou, H neolithikh/ Ne/a Ma/krh: h kerameikh/, Athens: The Archaeological Society at Athens Library, no. 153, 1995. Pp. 332 (with English summary).