Bryn Mawr Classical Review 96.6.10


Anagnostika: recent books from Greece


ARCHAEOLOGY

1. Books

 • Tiverios, M. A., Ellenikh/ Te/xnh. Arxai/a Aggei/a, Athens: Ekdotiki Athenon, 1996
 • The World of Egypt in the National Archaeological Museum, Athens: Greek Ministry of Culture, 1995
 • Apo/ th Me/deia sth Sapfw/. Anupo/taktes gunai/kes sthn arxai/a Ella/da, National Archaeological Museum 20 March-10 September 1995, Athens: Greek Ministry of Culture, 1995
 • Hatzopoulos, M. B., Cultes et rites de passage en Macedonie, Athens: Centre de Recherches de l' Antiquite Grecque et Romaine, 1994
 • Pikoulas, I. A., Odiko/ di/ktuo kai a/muna. Apo/ thn Ko/rinqo sto A/rgos kai thn Arkadi/a, Athens: Horos, 1995
 • Touloumis, K., To pleo/nasma sthn proistori/a kai h arxaiolgi/a ths apoqh/keyshs, Thessaloniki 1996
 • Touratsoglou, I., Disjecta membra. Duo ne/oi ellenistikoi/ "qesauroi/" apo/ ton elladiko/ xw/ro, Athens: Greek Numismatic Society 1995

  2. Articles

 • Andreiomenou, A. K.," Ena arxaiko/ nekrotafei/o ths eurute/ras perioxh/s twn Thebw/n. Agi/a Eleou/sa Puri/ou. Me/ros 1," in Epeteri/s ths Etairei/as Boiotikw/n Meletw/n 2, 1, 193-244
 • Goette, H. R., "Ta arxai/a latomei/a sthn koila/da ths Agri/lizas," in E' Epistemonikh/ Suna/ntesh Notioanatolikh/s Attikh/s, Paiani/a 5-8 Dekembri/ou 1991, Paiania 1994, 271-280
 • Mazarakis-Ainian, A. I., "Laqou/riza: Sumbolh/ sth mele/th eno/s oikismou/ twn prw/imwn istorikw/n xro/nwn," in E' Epistemonikh/ Suna/ntesh Notioanatolikh/s Attikh/s, Paiani/a 5-8 Dekembri/ou 1991, Paiania 1994, 231-256
 • Merousis, N. and Stefani, L., "Proistorikoi/ oikismoi/ tou nomou/ Hmaqi/as A'," Makedonika 29 (1993-94) 339-366
 • Palikisianos, M.E., "Mukenaika/ e/qima tafh/s apo/ thn NA Attikh/," in E' Epistemonikh/ Suna/ntesh Notioanatolikh/s Attikh/s, Paiani/a 5-8 Dekembri/ou 1991, Paiania 1994, 257-270
 • Petkos, A., "To yefidwto/ Leukadi/wn Naou/shs me texnikh/ mau/ro-a/spro kai ta polu/xroma yefidwta/ ths Be/roias," Makedonika 29 (1993-94) 262-274

  CLASSICS

 • Vasilaros, G.N., Der Gebrauch des Genitivus absolutus bei Apollonios Rhodios im Verhaltnis zu Homer, Athens: University of Athens 1993